Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW (op basis van margeregeling voor kunst) en exclusief bezorgkosten.

Artikel 3. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 60 dagen.
Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.

Artikel 4. Afkoelingsperiode
Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld of specifiek zijn besteld.

Artikel 5. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 3 dagen na deze melding in de originele verpakking voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 6. Privacy
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw emailadres, worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

Artikel 7. Overige
- Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen afwijken. Kleuren wijken altijd wel iets af (Het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven).
- Indien u laat toezenden, controleer dan de zending op beschadigingen voordat u hem in ontvangst neemt.
- Blownupart.com is niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.